Blog Archives for tag Umar bin Khaththab

Cinta Dunia Dalam Islam

Apakah salah bila kita mencintai dunia? Apakah salah bila kita mencintai keluarga kita? Apakah salah bila kita mencintai harta kita?